Michael Gisiger

Michael Gisiger | Wortgefecht Training & Beratung - erfahrener Trainer, Coach & Berater zu den Themen Online Marketing, Social Media & Enterprise 2.0.