மெய்நிகர்

Balanced diet.சோறு முதன்மையானது. சமச்சீர் உணவே சரிநிகர் வாழ்வு.