Roy Hershkovitz

#WebAdmin, #Blogger, Addicted to #SocialNetworks & #Gadgets @Linkedin: https://www.linkedin.com/in/roy-hershkovitz-471b3161/

657
Following
9
Followers
·
Roy Hershkovitz