Julian Shapiro

Writer: http://Julian.com + Founder: http://DemandCurve.com

http://Julian.com/about